نسخه آزمایشی
english  |   فارسی  | العربی
 
 
 
 
 
   
 
محتوای گزارش روزانه محتوای گزارش روزانه

ليست و اطلاعـات شهرکهـای صنعتـی

 

شهرک صنعتی اشترجان

 

رديف

نام شهرک

نام رئيس

تلفن

فاکس

1

اشترجان

آقای مهندس توکل

3482455- 0335

3482456- 0335

 

 

 

 

 

شهرک صنعتی محمود آباد- حسين آباد

 

2

محمودآباد- حسين آباد

آقای مهندس گلکار

3804040

3807500

شهرک صنعتی جی

 

3

جی

حاج آقا نيکوئی

5722700

5723098

شهرک صنعتی صفه

 

4

صفه

آقای مهندس کاظمی

6540517- 6540456

6540100

شهرک صنعتی منتظريه

 

5

منتظريه

آقای مهندس گلکار

2290111-0331

2290007-0331

شهرک صنعتی دولت آباد

 

6

دولت آباد

آقای مهندس برکتين

5837321-0312

5836951- 0312

شهرک صنعتی دهق

 

7

دهق

آقای مهندس ملا احمدی

4223018-0332

4224001-0332

شهرک صنعتی رازی

 

8

رازی

آقای مهندس کاردانی

2323247-0321

2323227-0321

شهرک صنعتی راوند کاشان

 

رديف

نام شهرک

نام نماينده

تلفن

فاکس

9

راوند کاشان

آقای علی احمدی

 5556550- 0361

5514450- 0361

شهرک صنعتی مورچه خورت

 

10

مورچه خورت

آقای مهندس مدرس

03125642244

03125642540

شهرک صنعتی سگزی

 

11

سگزی

آقای مهندس دروش   

6472324-0312

6472326-0312

شهرک صنعتی سه راهی مبارکه

 

12

سه راهی مبارکه

آقای مهندس قاضی عسگر

3214-0335537

3799- 0335537

شهرک صنعتی ميمه

 

13

ميمه

آقای اشتريان

4222435- 0312

4222435- 0312

 شهرک صنعتی نجف آباد

 

14

نجف آباد

آقای مهندس رحيمی

2442555- 0331

2442559- 0331

شهرک صنعتی امير کبير کاشان

 

15

امير کبير کاشان

آقای محمد حمصی

3444- 0361255

3444- 0361255

شهرک صنعتی گلپايگان

 

16

گلپايگان

آقای مهندس فياضی

48089- 037232

48145- 037232

شهرک صنعتی سپهرآباد شهرضا

 

18

سپهر آباد شهرضا

آقایمهندس حسينی

2228180-0321

2222068-0321

شهرک صنعتی علويجه

 

19

علويجه

آقایمهندس ابراهيمی

4426652

3005- 0332424

شهرک صنعتی تيران

 

رديف

نام شهرک

نام نماينده

تلفن

فاکس

20

تيران

آقای امينی

3222772- 0332

3227554- 0332

شهرک صنعتی هرند

 

21

هرند

آقای ناظمی هرندی

6333325- 0312

6333425- 0312

شهرک صنعتی خوانسار

 

22

خوانسار

آقای مهندس ناشر الاحکامی

2240066- 0371

2240066- 0371

شهرک صنعتی فولاد

 

23

فولاد

آقای مهندس هراتيان فر

6254253

6254260

شهرک صنعتی نطنز

 

24

نطنز

آقای سلمان پور

 4248687-0362

4248687-0362

شهرک صنعتی چرمشهر

 

25

چرمشهر

آقای مستاجران

3381008

3381009

شهرک صنعتی کمشچه

 

27

کمشچه

آقای مرتضوی

5333323-0312

5333323- 0312

شهرک صنعتی نائين

 

28

نائين

آقای کبيری

6626615

6642350

شهرک صنعتی رضوانشهر

 

29

رضوانشهر

آقای فرقانی

3623891- 0332

3622118- 0332

30

سروش بادران

آقای هاديزاده

8552929

8553029