نسخه آزمایشی
english  |   فارسی  | العربی
 
 
 
 
 
   
 
محتوای گزارش روزانه محتوای گزارش روزانه

سازمان مردم نهاد چيست؟
تعريف :
سازمان هاي غير دولتي يا سازمانهاي مردم نهاد به سازمانهايي اطلاق مي شود كه توسط گروهي از اشخاص حقيقي يا حقوقي غير حكومتي به صورت داوطلبانه با رعايت مقررات مربوط تأسيس شده و داراي اهداف غير انتفاعي و غير سياسي و غير دولتي مي باشد و به دو صورت عضو پذير يا امنايي توسط هيأت مديره ، مديريت و اداره مي شود . هيأت مديره يك سازمان متشكل از اعضاء اصلي و علي البدل هيأت مديره ، بازرسين و مدير عامل مي باشد.
عناوين « جمعيت » ، « انجمن » ، « كانون » ، « گروه » ، « مجمع » ، « خانه » ، « موسسه » و نظاير آن مي تواند به جاي واژه سازمان در نامگذاري به كار گرفته شود.
واژه « غير دولتي » به اين معناست كه دستگاههاي حكومتي در تأسيس و اداره سازمان دخالت نداشته باشند . مشاركت مقامات و كاركنان دولت در تأسيس و اداره سازمان ، در صورتي كه خارج از عنوان و سمت دولتي آنان باشد ، مانع وصف غير دولتي سازمان نخواهد بود.
واژه « غير سياسي » در بردارنده فعاليتي است كه مشمول ماده يك قانون احزاب نگردد.
واژه « غير انتفاعي » عبارتست از عدم فعاليتهاي تجاري و صنفي انتفاعي به منظور تقسيم منافع آن بين اعضاء موسسان ، مديران و كاركنان سازمان.
موضوع فعاليت سازمان مشتمل بر يكي از موارد :

* علمي * فرهنگي * اجتماعي *ورزشي * هنري و نيكوكاري و امور خيري * بشر دوستانه * امور زنان
*آسيب ديدگان اجتماعي * حمايتي * بهداشت و درمان و توانبخشي * محيط زيست * عمران و آباداني

و يا مجموعه اي از آنها مي باشد .سازمان حق دارد متناسب با موضوع فعاليت خود با رعايت آيين نامه شماره 27862 / ت / 31281 ﻫ مورخ 8/5/84 و ساير قوانين و مقررات مربوط فعاليت نموده و نسبت به موارد زير اقدام نمايد.
ü ارائه خدمات امدادي مورد نياز دستگاههاي دولتي و عمومي غير دولتي
ü اظهار نظر و پيشنهاد راهكارهاي مناسب در فرايند برنامه ريزي مراجع دولتي و عمومي غير دولتي در مورد آثار و نتايج فعاليت هاي دستگاههاي دولتي و عمومي غير دولتي ، نقائص و مشكلات موجود به مراجع و دستگاههاي قانوني ذيربط
ü كمك به اجراي پروژه ها وبرنامه هاي دستگاههاي دولتي و عمومي غير دولتي از طريق توافق و تفاهم
ü برگزاري اجتماعات و راهپيمائيها در جهت تحقق اهداف سازمان
ü انتشار نشريه
ü حق دادخواهي در مراجع قضايي و شبه قضايي


كاركرد سازمانها ي مردم نهاد
· جمع آوري ، ارزيابي و انتقال اطلاعات
· ارائه پيشنهاد به دولت ويا سازمان بين المللي
· اقدامات حمايتي و وكالتي
· آموزش ، پژوهش و انجام مطالعات
· ايجاد تشريك مساعي
· جمع آوري و ارائه كمك هاي حقوقي و بشردوستانه
· ايجاد نقش ناظر در تعهدات داخلي و غيره
عوامل مؤثر در موفقيت سازمانهاي مردم نهاد

به طور كلي سازمانهاي مردم نهاد بايد سعي كنند « اثر بخشي » و كارايي سازمان خود را بهبود بخشند براي افزايش اثر بخشي بايد فعاليت هاي تعيين هدف ، سياستگذاري و برنامه ريزي به درستي و با دقت و ظرافت هاي لازم انجام شود در افزايش در كارايي چهار محور اساسي كار كنند.
· مشاركت
· مديريت
· جذب و نگهداري عضو
· بستر سازي
مشاركت به عنوان يك اصل اساسي در تمامي فعاليتها بايد مورد توجه قرارگيرد براي دستيابي به مشاركت اين سازمانها بايد به ايجاد بستر و انگيزه پرداخت و اينكار از طريق :
- ايجاد فضاهاي كاري جذب كننده و با نشاط
- ايجاد حس و ابستگي و دلبستگي در اعضاء
- طراحي پروژه هاي اثربخشي
- محسوس كردن پروژه ها و فعاليتها و مديريت قوي
موانع و مشكلات پيش روي در سازمانهاي مردم نهاد
· نداشتن هدف مشخص و نقطه تمركزي معين
· نبود برنامه هاي دقيق و فراگير
· نبود عملكرد حرفه اي
· وجود ضعف در مديريت
· نقاط ضعف در آيين نامه هاي اجرايي
· بي توجهي به اهداف و تخطي از اهداف
· نبود ابتكار و آفرينندگي
· نداشتن برنامه ريزي دراز مدت
· مشكل جذب جوانا ن و نيروهاي فعال
با مشخص نمودن عوامل موثر در موفقيت ، كاركردهاي سازمانهاي مردم نهاد و موانع و مشكلات پيش روي لذا بجاست تا متقاضيان تأسيس تمامي موارد را مد نظر قرار داده و با آگاهي و درايت كامل قدم در اين راه گذاشته و بتوانند يك سمن بسيار موفق را تأسيس و بهر ه برداري نمايند .
كاركردهاي موفق برخي از سازمان هاي مردم نهاد
در جهت كاهش آسيب هاي اجتماعي
1- جمعيت خيريه رويش ديگر (تولد دوباره ) با موضوع حمايتي و پيشگيري از اعتياد و مبارزه با مواد مخدر از زمان فعاليت خود توانسته است 14000 نفر از معتادان را به جامعه بازگرداند .
2- مجمع خيرين دانشگاه ساز اصفهان با موضوع خيريه اي ، احداث ساختمان مجموعه آزمايشگاهي و كارگاههاي دانشكده فني ومهندسي است كه كلنگ افتتاح آن در تاريخ 22/6/85 به زمين زده شدكه اين مجموعه با زيربنايي در حدود 2000 متر مربع با هزينه بالغ بر 13 ميليارد ريال با همت چندين تن از خيرين وكمك هاي مردمي به بهره برداري رسيد و پذيرش دانشجو را در شهر اصفهان بالا برد.
3- مجمع خيريه هاي درماني ( بيماران صعب العلاج ) حضرت ابوالفضل (ع) با دريافت كمك هاي مردمي و افراد خير توانسته است ميلياردها تومان در امور درمان افراد بي بضاعت هزينه نمايد.
4- كانون معلولين ذهني دختر پرتو اصفهان با موضوع فعاليت حمايتي تعداد 45 نفر از دختران معلول را در زمينه هاي مختلف حمايت مي كند از جمله دادن بن هايي به اعضاء نيازمند درجهت تهيه ارزاق و لباس و خدمات نيمه بها و رايگان پزشكي و دندانپزشكي به برخي از اعضاءو....
5- انجمن حمايت از كودكان بد سرپرست (روزنه هاي اميد ) با طرح پيشگيري از كودك آزاري با موضوعات آموزش و پژوهش ، شناسايي كودكان تحت آزار ، مددكاري اداري مالي فعاليت دارد.
6- انجمن سلياك با موضوع حمايتي با شناخت بيماري براي عموم افراد جامعه و تهيه و آماده سازي و پخت مواد غذايي رژيمي بدون گلوتن در قالب هاي مختلف .
7- انجمن حمايت از آسيب هاي نخاعي استان اصفهان با ارائه مشاوره فيزيوتراپي و كاردرماني – پژوهش و بررسي علل ايجاد آسيب هاي نخاعي در سطح شهر
8- انجمن موزه داران با موضوع فرهنگي طي چند ماه گذشته توانسته است : تشكيل سمينار سه روزه مديران و كارشناسان موزه هاي استانهاي كشور در محل نگارستان امام خميني (ره) و بازسازي و مرمت آثار تاريخي استان و برگزاري دوره هاي آموزش مديريت جهانگردي و موزه داري به مدت 4 ماه و به كارگيري و اشتغال در موزه هاي خصوصي .
9- كانون ناشنوايان استان اصفهان بابرگزاري همايش ، نمايشگاه ، مقالات و پژوهش ها و تعامل و همكاري با ادارات و ارگانها از مسائل ومشكلات اين قشر كاسته است .
10- انجمن صرع با موضوع حمايتي ، توانمند سازي مصروعين ودرمان دارويي وسازماندهي اعضاء در پنج گروه 50-60 نفره اقدام مي نمايد.
11- انجمن فرهنگي سميع با موضوعات فرهنگي ، اجتماعي و حمايت از همسران و فرزندان شهداء مشاركت دركليه امور آموزشي ، رفع گرفتاريهاي روزمره ، امور بهداشت ، درمان و ...همسران و فرزندان شهداء.
12- انجمن توانخواهان آسوده مأوي به منظور بستر سازي مناسب در راستاي شكوفاي توانائيهاي بالقوه معلولين جسمي – ذهني با ارائه خدمات آموزشي ، توانبخشي ، رفاهي ، تفريحي ، اقامتي شروع به كار نموده ، اقدام به ساخت يك مجتمع بزرگ آسايشگاهي و ايجاد ساختمانهاي جنبي و فضاي سبز وسيع و درياچه مصنوعي ، انجمن موفق به انعقاد قرارداد واگذاري زمين به مساحت 60 هكتار در شهر جديد مجلسي گرديده كه قابل توسعه تا 120 هكتار نيز مي باشد .
13- مجموعه فرهنگي سراج منير با موضوع فرهنگي – مذهبي با تعامل و همكاري با صدا وسيما و استانداري توانسته است اقدامات ارزشمندي در زمينه فرهنگي انجام دهد .


http://social.ostan-es.ir/Default.aspx?tabid=1124