نسخه آزمایشی
english  |   فارسی  | العربی
 
 
 
 
 
   
 
محتوای گزارش روزانه محتوای گزارش روزانه

خيابانهاي اصفهان

شهر اصفهان نظر به قدمت و سوابق طولاني تاريخي و عظمت و وسعت آن، داراي خيابانهاي متعددي است كه نام قديمي و با مسماي بعضي از اين خيابانها در خلال اسناد تاريخي ضبط شده و به ثبت رسيده است، ولي در طول قرون و اعصار، بر اثر تغيير حكومتها بعضي از اين نامها عوض شده و پويندگان تاريخي را دچار مشكل ساخته است.

بيشتر اين خيابانها از زيباترين و عريض‌ترين خيابانهاي عصر خود بوده‌اند اما با افزايش جمعيّت و وسائط نقلية امروزي هماهنگ نبوده و براي اين وسايل كشش ندارند. خاصه اينكه بعضي خيابانها به خاطر موقعيت مكاني و اهميت تاريخي قابل تعريض نبوده‌اند. بعضي نيز با گذشت قرنها هنوز آثار عظمت آنها آشكار است، با اين تفاوت كه قبلاً مال‌رو و درشكه‌رو بوده و امروز اتوبوس رو شده‌اند.

بسياري از خيابانها به نحو مطلوبي تعريض شده و خيابانهاي عريض و طويل جديدي در آنها پديد آمده كه بتوانند بار سنگين آمد و رفت يك شهر پر جمعيّت و صنعتي را تحمل نمايند اما با وجود همه اينها باز كمبودهايي مشاهده مي‌شود.

اصفهان كنوني از نظر منطقه بندي شهرداري، به ده منطقه بزرگ تقسيم شده است. در اين ده منطقه جمعاً 192 خيابان جديد و قديم وجود دارد. كه خوشبختانه بيشتر آنها به نام‌هاي شاعران معروف اصفهان و ايران و شخصيتهاي مشهور ديگر مزيّن شده‌اند.

تعداد خيابانهاي نواحي مختلف ده‌گانه اصفهان نسبت به جمعيّت و وسعت هر ناحيه متفاوت است، بدين شرح:

ناحيه 1 داراي 20 خيابان، ناحيه 2 داراي چهار خيابان، ناحيه 3 داراي 27 خيابان، ناحيه 4 داراي 15 خيابان، ناحيه 5 داراي 32 خيابان، ناحيه 6 داراي 35 خيابان، ناحيه 7 داراي 9 خيابان، ناحيه 8 داراي 25 خيابان، ناحيه 9 داراي 6 خيابان، ناحيه 10 داراي 19 خيابان.