نسخه آزمایشی
english  |   فارسی  | العربی
 
 
 
 
 
   
 
محتوای گزارش روزانه محتوای گزارش روزانه

 

كدپستي
 
    
هرنشاني ازپنج قسمت عمده زيرتشكيل ميشود:
1- نام كشور
2- نام مقصددركشور
3- (گشت نامه رساني) محدوده اي در داخل مقصد
4- نشاني گيرنده درداخل محدوده
5- نام گيرنده
دربرخي از كشورها از اعداد و يا حروف و يا اعداد و حروف (ياقسمتي از نشانí)بجاي نوشتن نشاني استفاده ميشودكه به ان كد پستي ميگويند.
وضعيت كدپستي در دنيا
1- اكثر كشورها از علامت اختصاري به جاي نام كشور استفاده مي كنند.
2- هفتاد و پنج كشور نام مقصد را به كد تبديل كرده اند
3- سي و هشت كشور نام مقصد و محدوده داخل ان را به كد تبديل
كرده اند.
4- تعدادمعدودي ازكشورها از جمله فرانسه ،ايتاليا ،انگليس و ....نشاني گيرنده رابه كد تبديل كرده اند .
وضعيت كدپستي در ايران

1- (نام مقصد و محدوده د اخل آن)قسمت دوم و سوم نشاني مجموعاكدپستي پنج رقمي را تشكيل ميدهند كه با عدد يك از همديگر تفكيك ميشوند.
2- ازپنج رقم تشكيل شده است (نشاني گيرنده) قسمت چهارم كه رقم اول سمت چپ آن در نقاط شهري شماره بلوك در گشت نامه رساني وچهار رقم بعدي شماره سريال مكان درداخل بلوك است .
3- درنقاط روستايي رقم اول و دوماز سمت چپ كد نام آبادي در گشت نامه رساني وسه رقم بعدي شماره سريال مكان درداخل آبادي است .
4- نوشتن نام گيرنده تنها در موادري كه بايد مرسوله به دست شخص بخصوصي برسد ، ضروري است.
قانون الزام اختصاص شماره ملي وكدپستي براي كليه اتباع ايراني
ماده 1- وزارتخانه هاي كشوروپست وتلگراف وتلفن موظفندبارعايت قوانين ومقررات ، براي كليه اتباع ايراني شماره ملي وكدپستي اختصاص دهند

ماده2-كليه اشخاص حقيقي وحقوقي،وزارتخانه ها،سازمانها،شركتهاوموسسات دولتي ووابسته به دولت ، دانشگاهها، بانكها،شهرداريها،نهادهاي انقلاب اسلامي ونيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران وشركتهاوموسساتي كه شمول قانون برآنهامستلزم ذكرنام است موظفند
از شماره ملي وكدپستي ده رقمي كه توسط سازمان ثبت احوال كشورودرقالب كارت شناسائي وباهمكاري شركت پست جمهوري اسلامي ايران براي شناسائي افرادواشخاص ومحل كارباسكونت آنها حسب مورد اختصاص خواهديافت تبعيت نموده وبكارگيرند

ماده 3- كارت يادشده درماده فوق بعنوان سندشناسائي اتباع ايراني ومشمول كليه احكام حقوقي وكيفري مربوط است وبايدهميشه همراه صاحب آن باشد

تبصره - دارنده كارت درصورت تغييرمحل سكونت ياكارخود،بايدمراتب رادراولين فرصت ممكن به سازمان ثبت احوال كشوراطلاع دهد

ماده 4- صدورهرگونه كارت شناسائي اداري ياصنفي ياگواهينامه رانندگي ومشابه آنها،بدون درج شماره ملي وكدپستي ممنوع است

تبصره - كارتهاي شناسائي اداري ،صنفي ياگواهينامه رانندگي ومشابه آنهاكه قبل ازتصويب واجراي اين قانون صادرشده اندتازمانيكه شرايط براي تعويض آنهابه شكل جديد فراهم نگرديده معتبرخواهندبود

ماده 5- دولت موظف است هزينه هاي اجراي طرح شماره ملي وكدپستي رادربودجه دستگاههاي اجرائي مربوط پيش بيني نمايد

ماده 6- آئين نامه اجرايي اين قانون توسط وزارتخانه هاي كشوروپست وتلگراف وتلفن ظرف مدت 2 ماه تهيه وبه تصويب هيات وزيران خواهدرسيد

قانون فوق مشتمل برشش ماده ودوتبصره درجلسه علني روزچهارشنبه مورخ هفدهم ارديبهشت ماه يكهزاروسيصدوهفتادوشش مجلس شوراي اسلامي تصويب ودرتاريخ 24/2/1376 به تاييدشوراي نگهبان رسيده است

آئين نامه اجرائي قانون الزام اختصاص شماره ملي وكدپستي براي كليه اتباع ايراني

ماده 1- دراين آئين نامه اصطلاحات وواژه هاي زيردرمعاني مشروح مربوط بكارمي روند

الف - سازمان :ثبت احوال كشور

ب - شركت :پست جمهوري اسلامي ايران

پ - قانون :الزام اختصاص شماره ملي وكدپستي براي كليه اتباع ايراني - مصوب 1376

ت - شماره ملي:عددي است ده رقمي ومنحصربه فردكه توسط سازمان براي هرفردايراني تعيين وبه وي اختصاص داده مي شود.

ث - كدپستي : عددي است ده رقمي ويگانه كه توسط شركت ،تنهابراي شناسائي هرمكان تعيين وبه آن اختصاص داده مي شود.

ج - محل سكونت :مكاني است كه شخص اظهارمي داردكه درآنجازندگي مي كند

چ - كارت شناسائي ملي : سندشناسائي اتباع ايراني است كه توسط سازمان صادرمي شود ودرآن مشخصات فردي ،شماره ملي وكدپستي محل سكونت دارنده كارت درج مي شود

ماده 2- كليه افراد بالاي 15 سال موظفندپس ازاعلام سازمان بادردست داشتن مدارك لازم وبرابرزمانبندي ،براي دريافت وتكميل فرم درخواست كارت شناسائي خويش اقدام نمايند.

تبصره - اعتباراولين كارت شناسائي ملي ازتاريخ صدوربه مدت 7 سال است . تغييراعتبار دردوره هاي بعدبنابه پيشنهادوزارت كشوروتصويب هيات وزيران خواهدبود.

ماده 3- صاحب كارت مكلف است باتغييرمحل سكونت ياتغييرهريك ازاقلام اطلاعاتي كارت شناسائي ياپايان مدت اعتباركارت ،نسبت به تعويض كارت شناسائي ملي خوداقدام نمايد.

تبصره - باثبت واقعه وفات هرفرد،كارت شناسائي متوفي باطل وازدرجه اعتبارساقط مي شود

ماده 4 - كليه دستگاههاي موضوع ماده 2 قانون موظفندپايگاههاي اطلاعات خودرابه نحوي سامان دهندكه هرفردباشماره ملي وكدپستي دركليه سيستمهاي اختصاصي مربوط شناخته شود

تبصره - پايگاه اطلاعات جمعيت سازمان تنهامرجع رسمي اطلاعات افرادبه شرح موضوع ماده 5 اين آئيين نامه است

ماده 5 - سازمان مكلف است نسبت به ابلاغ اطلاعات فردي افرادتحت پوشش دستگاه متقاضي مشتمل برنام ونام خانوادگي ،نام پدر،شماره شناسنامه ،محل صدور،تاريخ تولد،سريال شناسنامه ، شماره ملي ،وكدپستي ،براساس درخواست بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط اقدام نمايد

تبصره1- سازمان موظف است نسبت به تحويل اطلاعات فردي ازطريق پايانه ومحيطهاي مغناطيسي ويابراساس روشهايي كه به تصويب هيات موضوع ماده 14 آئين نامه مي رسداقدام نمايد

تبصره 2- اولويت تحويل اطلاعات فردي وكدپستي به دستگاههاي اجرايي توسط هيات موضوع ماده 14 اين آيين نامه تعيين مي شودوحداكثرتا6 ماه پس ازلازم الاجراشدن اين آئيين نامه تحويل اطلاعات فردي وكدپستي به كليه دستگاههاي موضوع ماده 2 قانون لازم الاجرا است

ماده 6- كليه دستگاههاي موضع ماده 2 قانون موظفنديك سال پس ازلازم الاجراشدن اين آئين نامه ،نسبت به درج شماره ملي وكدپستي درهرگونه كارت شناسائي اداري ياصنفي با گواهينامه رانندگي ومواردمشابه اقدام نمايند.ارائه خدماتي كه نياز به كسب اطلاعات فردي داردموكول به اخذشماره ملي وكدپستي ازمتقاضيان است

ماده 7- بمنظورتسريع درابلاغ شماره ملي وكدپستي ورفع مغايرتهاي احتمالي ، قبل از صدوركارت شناسائي ملي سازمان موظف است باهمكاري شركت ظرف سه ماه شماره ملي وكدپستي راازطريق كارت يانامه رسمي ، حاوي مشخصات فردي شامل ،شماره ملي ،نام ،نام خانوادگي ، نام پدروكدپستي ابلاغ نمايد

تبصره - سازمان برنامه وبودجه نسبت به تامين اعتباراجراي اين ماده اقدامهاي لازم رابعمل خواهد آورد

ماده 8- كليه وزارتخانه ها،سازمانها،شركتها،موسسات دولتي وعمومي مكلفندظرف يك سال ازتاريخ لازم الاجراشدن اين آيين نامه باهمكاري شركت نسبت به جايگزيني كدپستي باكد شناسائي اماكن متعلق به خوداقدام نمايند. تبصره - شركت موظف است اقدامهاي لازم رادرزمينه بهنگام سازي اطلاعات كدپستي وارائه آن به سازمانهاانجام دهد

ماده 9- شهرداريهاوبخشداريهاي سراسركشورموظفندباهمكاري شركت طي سال اول برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران ،نسبت به نصب پلاكهاي كدپستي ده رقمي درمحل ورودي اماكن اقدام نمايندتاجايگزين پلاكهاي شناسائي موجودشود

تبصره - شهرداريهاوبخشداريهاموظفندهرماه تغييرات اماكن ،معابروساخت وساز ساختمانهارابه اداره پست محدوده فعاليت خوداطلاع دهند

ماده 10 - كليه اشخاص حقيقي وحقوقي پس ازاجراي ماده 8 اين آيين نامه مكلفنددرهنگام صدورهرنوع كارت ،سربرگ اوراق تبليغاتي ،پروانه ،گواهينامه ومواردمشابه آن كدپستي ده رقمي راقيدنمايند

ماده 11- ادرات ثبت اسنادواملاك كشور، دفترخانه هاي اسنادرسمي،دفاترازدواج وطلاق ، بنگاههاي معاملاتي وكليه واحدهاي ذيربط موظفنددرهنگام تنظيم اسناد،نسبت به درج شماره ملي وكدپستي ده رقمي افرادمتعاملين وموردمعامله دراسنادمربوط اقدام نمايند

ماده 12- سازمان ثبت اسنادواملاك كشورموظف است جهت مكانيزه نمودن اطلاعات واسناد ملكي وايجادپايگاه اطلاعات واجراي طرح كاداستر،شماره ملي مالك يامالكان وكدپستي ملك رابه كارگيرد

ماده 13- كليه دستگاههاي متقاضي شماره ملي وكدپستي موظفندبرابرتعرفه هايي كه به تصويب هيات موضوع ماده 14 اين آيين نامه مي رسد،هزينه هاي مربوط راپرداخت نمايند

ماده 14- بمنظورهدايت ،نظارت وتهيه زمان بندي اجرايي ،دستورالعملهاوپيگيري مواردذيربط درامرابلاغ شماره ملي ،كدپستي وصدوركارت شناسائي ملي وپايگاههاي اطلاعات فردي دستگاهها، هياتي مركب ازنمايندگان تام الاختيارسازمان ثبت احوال كشور،سازمان برنامه وبودجه ، شركت پست جمهوري اسلامي ايران وسازمان اموراداري واستخدامي كشوربه مسووليت سازمان برنامه وبودجه تشكيل مي شود

تبصره - هيات موضوع اين ماده موظف است هر3 ماه يكبارگزارش عملكرداين آيين نامه رابه هيات وزيران ارائه نمايد
نمونه نشاني و نحوه ايجاد يك كد ده رقمي و تقسيمات در شهراصفهان
اصفهان خيابان آپادانا اول
كوچه پارسيان بن بست مهران پلاك 12
طبقه همكف آقاي …
تقسيم نشاني درتقسيم كدپستي ده رقمي درنقاط شهري
ايران كشور مقصد
اصفهان مقصد
خيابان آپادانا اول كوچه پارسيان گشت گيرنده درگشت بن بست مهران پلاك 32 همكف نشاني گيرنده درگشت
آقاي … گيرنده
باتوجه به تقسيمات مراكز تجزيه دركشور مركز تجزيه اصفهان شامل استانهاي اصفهان - يزد و چهارمحال وبختياري داراي كد رهسپاري 89-81 مي باشد


در نقشه تقسيمات استان اصفهان شهر اصفهان واقع در شهرستان اصفهان داراي كد رهسپاري شهرستانهاي استان قابل مشاهده مي باشد.
 

در نقشه تقسيمات استان اصفهان شهر اصفهان واقع در شهرستان اصفهان داراي كد رهسپاري شهرستانهاي استان قابل مشاهده مي باشد.
 
شهراصفهان به 7 ناحيه پستي تقسيم مي شود كه آدرس مورد نظر در ناحيه 6 اصفهان قراردارد پس به كدرهسپاري 81 عدد 6 اضافه و 816 نشاني دهنده ناحيه 6 اصفهان مي باشد
 
ناحيه 6 اصفهان به 7 قسمت پستي تقسيم مي شودكه آدرس مورد نظر در قسمت 5 قراردارد پس به عدد 816 عدد 5 اضافه و 8165 نشان دهنده ناحيه 6 و قسمت 5 ناحيه فوق مي باشد
قسمت 5 از ناحيه 6 به چهار گشت پستي تقسيم مي شودكه آدرس مورد نظر در گشت 6 قراردارد پس به اعداد كد رهسپاري وناحيه وقسمت ها عدد 6 اضافه وبه 81656 تبديل مي شود.
هرگشت پستي حداكثر به 8 قسمت كوچكتر به نام جزء تقسيم مي شود كه آدرس مورد نظر در جزء 4 از گشت 81656 قرار دارد

درهرجزء به هر مكان يك عددچهاررقمي اختصاص داده شده و تمام مكانهافهرست مي شوند به مكان مورد نظر عدد چهاررقمي 4161 اختصاص داده شده وعدد ده رقمي آدرس مورد نظر كامل مي شود 4161-4-81656

خلاصه تقسيمات فوق به شكل زير نشان داده مي شود
اصفهان 81

اصفهان خيابان آپادانا اول 8165

اصفهان خيابان آپادانا اول كوچه پارسيان 81656

اصفهان خيابان آپادانا اول كوچه پارسيان بن مهران 4-81656

اصفهان خيابان آپادانا اول كوچه پارسيان بن مهران پلاك 12 همكف 4161-4-81656